Vilkår og betingelser

Definisjoner og juridiske referanser

Denne nettsiden (eller denne applikasjonen)
Eiendommen som muliggjør levering av tjenesten.
Avtale
Ethvert juridisk bindende eller kontraktsmessig forhold mellom eieren og brukeren, styrt av disse vilkårene.
Eier (eller vi)
cash-bitcoin.com – Den eller de fysiske personene eller den juridiske enheten som leverer denne nettsiden og/eller tjenesten til brukere.
Service
Tjenesten levert av denne nettsiden som beskrevet i disse vilkårene og på denne nettsiden.
Vilkår
Bestemmelser som gjelder bruken av denne nettsiden og tjenestene i dette eller andre relaterte dokumenter, kan endres fra tid til annen uten varsel.
Bruker (eller deg)
Den fysiske personen eller den juridiske enheten som bruker denne nettsiden.

Dette dokumentet er en avtale mellom deg og cash-bitcoin.com.

Du erkjenner og godtar at ved å gå inn på eller bruke denne nettsiden eller bruke tjenester som eies eller drives av denne nettsiden, har du godtatt å være bundet og overholde disse vilkårene for bruk (“Tjenestevilkårene”), vår personvernerklæring (“Personvernerklæringen) ”) og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder.

Disse vilkårene styrer

 • vilkårene for å tillate bruk av denne nettsiden, og,
 • enhver annen relatert avtale eller juridisk forhold med eieren

på en juridisk bindende måte. Ord med store bokstaver er definert i passende deler av dette dokumentet.

Brukeren må lese dette dokumentet nøye.

Hvis du ikke godtar alle disse vilkårene for bruk og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder deg, ikke bruk denne nettsiden.

Denne nettsiden er levert av:

cash-bitcoin.com
4 Jason Dam
Nicoleberg
england

E-postadresse for eierkontakt: [email protected]


Oppsummering av hva brukeren bør vite

 • Aldersbegrensning på bruken av denne nettsiden og tjenesten : For å få tilgang til og bruke denne nettsiden og en hvilken som helst tjeneste må brukeren være voksen i henhold til gjeldende lov.
 • Vær oppmerksom på at enkelte bestemmelser i disse vilkårene kanskje bare gjelder for visse kategorier av brukere. Spesielt kan visse bestemmelser bare gjelde for forbrukere eller for de brukere som ikke kvalifiserer som forbrukere. Slike begrensninger er alltid eksplisitt nevnt i hver gjeldende seksjon. I fravær av slik omtale, gjelder seksjoner for alle brukere.

Vilkår for bruk

Enkelte eller tilleggsbetingelser for bruk eller tilgang kan gjelde i spesifikke tilfeller og er i tillegg angitt i dette dokumentet.

Ved å bruke denne nettsiden bekrefter brukere å oppfylle følgende krav:

 • Det er ingen begrensninger for brukere når det gjelder å være forretnings-/kommersielle brukere eller forbrukere.
 • Brukere må anerkjennes som voksen i henhold til gjeldende lov.

Innhold på denne nettsiden

Med mindre annet er spesifisert er alt nettstedinnhold levert eller eiet av eieren eller dens lisensgivere.

Eieren har forsøkt å sikre at innholdet på nettstedet ikke bryter med lovbestemmelser eller tredjeparts rettigheter. Det er imidlertid ikke alltid mulig å oppnå et slikt resultat.

I slike tilfeller blir brukeren bedt om å rapportere klager ved å bruke kontaktinformasjonen spesifisert i dette dokumentet.

Rettigheter angående innhold på denne nettsiden – Alle rettigheter forbeholdt

Eieren forbeholder seg og innehar alle immaterielle rettigheter for slikt innhold.

Brukere kan derfor ikke bruke noe slikt innhold, på noen måte som ikke er nødvendig eller implisitt i riktig bruk av nettstedet/tjenesten.

Tilgang til eksterne ressurser

Gjennom denne nettsiden kan brukere ha tilgang til eksterne ressurser levert av tredjeparter. Brukere erkjenner og aksepterer at eieren ikke har kontroll over slike ressurser og er derfor ikke ansvarlig for innholdet og tilgjengeligheten deres.

Betingelser som gjelder for alle ressurser levert av tredjeparter, inkludert de som gjelder for enhver mulig tildeling av rettigheter til innhold, er et resultat av hver slik tredjeparts vilkår og betingelser eller, i fravær av disse, gjeldende lovbestemt lov.

Akseptabel bruk

Dette nettstedet og tjenesten kan bare brukes innenfor rammen av det de er gitt for, under disse vilkårene og gjeldende lov.

Brukere er alene ansvarlige for å sikre at deres bruk av denne nettsiden og/eller tjenesten ikke bryter gjeldende lover, forskrifter eller tredjeparts rettigheter.


Ansvar og skadesløsholdelse

australske brukere

Ansvarsbegrensning

Ingenting i disse vilkårene utelukker, begrenser eller modifiserer noen garanti, betingelse, garanti, rettighet eller rettsmiddel som brukeren kan ha i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) eller lignende stat- og territoriumlovgivning og som ikke kan ekskluderes, begrenses eller modifiseres. (ikke-ekskluderbar rettighet). I den fulle utstrekning loven tillater, er vårt ansvar overfor brukeren, inkludert ansvar for brudd på en ikke-ekskluderbar rettighet og ansvar som ikke ellers er utelukket under disse bruksvilkårene, begrenset, etter eierens eget skjønn, til -utførelse av tjenestene eller betaling av kostnadene ved å få tjenestene levert på nytt.

amerikanske brukere

Fraskrivelse av garantier

Denne nettsiden tilbys strengt tatt på “som den er” og “som tilgjengelig”. Bruk av tjenesten er på brukerens egen risiko. I den maksimale grad det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver eieren seg uttrykkelig alle betingelser, representasjoner og garantier – enten det er uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av brukeren fra eieren eller gjennom tjenesten vil skape noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt her.

Uten å begrense det foregående, garanterer ikke eieren, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere, offiserer, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og ansatte at innholdet er nøyaktig, pålitelig eller korrekt; at tjenesten vil oppfylle brukerens krav; at tjenesten vil være tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted, uavbrutt eller sikkert; at eventuelle mangler eller feil vil bli rettet; eller at tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Alt innhold som lastes ned eller på annen måte oppnås gjennom bruken av tjenesten, lastes ned på brukerens egen risiko, og brukerne skal være eneansvarlig for enhver skade på brukerens datasystem eller mobilenhet eller tap av data som er et resultat av slik nedlasting eller brukers bruk av tjenesten.

Eieren garanterer, godkjenner, garanterer eller påtar seg ansvar for noe produkt eller tjeneste som annonseres eller tilbys av en tredjepart gjennom tjenesten eller en hyperlenket nettside eller tjeneste, og eieren skal ikke være part i eller på noen måte overvåke noen transaksjon mellom brukere og tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester.

Tjenesten kan bli utilgjengelig eller den fungerer kanskje ikke ordentlig med brukerens nettleser, mobilenhet og/eller operativsystem. Eieren kan ikke holdes ansvarlig for oppfattede eller faktiske skader som oppstår fra tjenesteinnhold, drift eller bruk av denne tjenesten.

Føderal lov, enkelte stater og andre jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering og begrensninger av visse underforståtte garantier. Ovennevnte unntak gjelder kanskje ikke for brukere. Denne avtalen gir brukere spesifikke juridiske rettigheter, og brukere kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. Ansvarsfraskrivelsene og unntakene under denne avtalen skal ikke gjelde i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensninger

Eieren, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og ansatte, i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for

 • alle indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap, som oppstår av eller er relatert til bruken av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten ; og
 • enhver skade, tap eller skade som følge av hacking, tukling eller annen uautorisert tilgang eller bruk av tjenesten eller brukerkontoen eller informasjonen deri;
 • eventuelle feil, feil eller unøyaktigheter i innholdet;
 • personskade eller skade på eiendom, av enhver art, som følge av brukertilgang til eller bruk av tjenesten;
 • enhver uautorisert tilgang til eller bruk av eierens sikre servere og/eller all personlig informasjon som er lagret deri;
 • ethvert avbrudd eller opphør av overføring til eller fra tjenesten;
 • eventuelle feil, virus, trojanske hester eller lignende som kan overføres til eller gjennom tjenesten;
 • eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold eller for tap eller skade som oppstår som følge av bruk av innhold som er lagt ut, sendt på e-post, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenesten; og/eller
 • den ærekrenkende, støtende eller ulovlige oppførselen til en bruker eller tredjepart. Under ingen omstendigheter skal eieren, og dens datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og ansatte være ansvarlige for krav, rettssaker, ansvar, forpliktelser, skader, tap eller kostnader i et beløp som overstiger beløp betalt av brukeren til eieren i henhold til dette i løpet av de foregående 12 månedene, eller varigheten av denne avtalen mellom eieren og brukeren, avhengig av hva som er kortest.

Denne ansvarsbegrensningsdelen skal gjelde så langt det er tillatt ved lov i gjeldende jurisdiksjon, uansett om det påståtte ansvaret er basert på kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet, objektivt ansvar eller annet grunnlag, selv om eieren har blitt informert om muligheten for slik skade.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, derfor kan det hende at begrensningene eller unntakene ovenfor ikke gjelder for brukeren. Vilkårene gir brukerspesifikke juridiske rettigheter, og brukeren kan også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Ansvarsfraskrivelsene, ekskluderingene og ansvarsbegrensningene i henhold til vilkårene skal ikke gjelde i den grad det er forbudt av gjeldende lov.

Skadeserstatning

Brukeren godtar å forsvare, holde skadesløs og holde eieren og dens datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og ansatte skadesløse fra og mot alle krav eller krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser , kostnader eller gjeld, og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer og utgifter, som oppstår ved

 • Brukerens bruk av og tilgang til tjenesten, inkludert data eller innhold som overføres eller mottas av brukeren;
 • Brukerens brudd på disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, brukerens brudd på noen av representasjonene og garantiene som er angitt i disse vilkårene;
 • Brukerens brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, enhver rett til personvern eller immaterielle rettigheter;
 • Brukerens brudd på lovbestemte lover, regler eller forskrifter;
 • alt innhold som sendes fra brukerens konto, inkludert tredjepartstilgang med brukerens unike brukernavn, passord eller andre sikkerhetstiltak, hvis aktuelt, inkludert, men ikke begrenset til, villedende, falsk eller unøyaktig informasjon;
 • Brukerens forsettlige oppførsel; eller
 • lovbestemt bestemmelse fra brukeren eller dens tilknyttede selskaper, ledere, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og ansatte i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

Felles bestemmelser

Ingen fraskrivelse

Eierens unnlatelse av å hevde noen rettighet eller bestemmelse i henhold til disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Ingen fraskrivelse skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av et slikt vilkår eller noe annet vilkår.

Tjenesteavbrudd

For å sikre best mulig servicenivå, forbeholder eieren seg retten til å avbryte tjenesten for vedlikehold, systemoppdateringer eller andre endringer, og informere brukerne på passende måte.

Innenfor lovens grenser kan eieren også bestemme seg for å suspendere eller avslutte tjenesten helt. Hvis tjenesten avsluttes, vil eieren samarbeide med brukerne for å gjøre dem i stand til å trekke tilbake personopplysninger eller informasjon i samsvar med gjeldende lov.

I tillegg kan det hende at tjenesten ikke er tilgjengelig på grunn av årsaker utenfor eierens rimelige kontroll, for eksempel “force majeure” (f.eks. arbeidstiltak, infrastrukturelt sammenbrudd eller strømbrudd osv.).

Videresalg av tjenester

Brukere kan ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av denne nettsiden og tjenesten uten eierens uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse, gitt enten direkte eller gjennom et legitimt videresalgsprogram.

Personvernerklæring

For å lære mer om bruken av deres personlige data, kan brukere henvise til personvernreglene til dette nettstedet.

Immaterielle rettigheter

Eventuelle immaterielle rettigheter, slik som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og designrettigheter knyttet til dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til eieren eller dens lisensgivere.

Eventuelle varemerker og alle andre merker, handelsnavn, tjenestemerker, ordmerker, illustrasjoner, bilder eller logoer som vises i forbindelse med denne nettsiden og eller tjenesten, er den eksklusive eiendommen til eieren eller dens lisensgivere.

De nevnte immaterielle rettighetene er beskyttet av gjeldende lover eller internasjonale traktater knyttet til immaterielle rettigheter.

Endringer i disse vilkårene

Eieren forbeholder seg retten til å endre eller på annen måte endre disse vilkårene når som helst. I slike tilfeller vil eieren informere brukeren om disse endringene.

Slike endringer vil kun påvirke forholdet til brukeren i fremtiden.

Brukerens fortsatte bruk av nettstedet og/eller tjenesten vil bety at brukeren godtar de reviderte vilkårene.

Unnlatelse av å godta de reviderte vilkårene kan gi begge parter rett til å si opp avtalen.

Hvis det kreves av gjeldende lov, vil eieren spesifisere datoen da de endrede vilkårene trer i kraft.

Overdragelse av kontrakt

Eieren forbeholder seg retten til å overføre, tildele, disponere eller underleverandører noen eller alle rettigheter under disse vilkårene. Bestemmelser om endringer av disse vilkårene vil gjelde tilsvarende.

Brukere kan ikke tildele eller overføre sine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra eieren.

Kontakter

All kommunikasjon knyttet til bruken av denne nettsiden må sendes ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt i dette dokumentet.

Skillebarhet

Skulle noen av disse vilkårene anses eller bli ugyldige eller ikke håndhevbare i henhold til gjeldende lov, skal ugyldigheten eller ikke-gjennomførbarheten til en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene, som skal forbli i full kraft og virkning.

EU-brukere

Skulle en bestemmelse i disse vilkårene være eller bli ansett som ugyldige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal partene gjøre sitt beste for å finne, på en minnelig måte, en avtale om gyldige og håndhevbare bestemmelser og derved erstatte de ugyldige, ugyldige eller ikke håndhevbare delene.

I tilfelle unnlatelse av å gjøre dette, skal de ugyldige, ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsene erstattes av gjeldende lovbestemmelser, hvis det er tillatt eller angitt under gjeldende lov.

Uten at det berører det ovennevnte, skal ugyldigheten, ugyldigheten eller umuligheten av å håndheve en bestemt bestemmelse i disse vilkårene ikke oppheve hele avtalen, med mindre de opphevede bestemmelsene er vesentlige for avtalen, eller av en slik betydning at partene ikke ville ha inngått kontrakten dersom de hadde visst at bestemmelsen ikke ville være gyldig, eller i tilfeller hvor de resterende bestemmelsene ville føre til en uakseptabel vanskelighet for noen av partene.

amerikanske brukere

Enhver slik ugyldig eller ikke-gjennomførbar bestemmelse vil bli tolket, tolket og reformert i den grad det er rimelig nødvendig for å gjøre den gyldig, håndhevbar og i samsvar med dens opprinnelige hensikt. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom brukere og eieren med hensyn til emnet her, og erstatter all annen kommunikasjon, inkludert men ikke begrenset til alle tidligere avtaler, mellom partene med hensyn til slikt emne. Disse vilkårene vil bli håndhevet i den fulle utstrekning loven tillater.

Gjeldende lov

Disse vilkårene styres av loven på stedet hvor eieren er basert, som beskrevet i den relevante delen av dette dokumentet, uten hensyn til lovkonfliktprinsipper.

Unntak for europeiske forbrukere

Imidlertid, uavhengig av det ovennevnte, hvis brukeren kvalifiserer som en europeisk forbruker og har sitt vanlige opphold i et land der loven gir en høyere standard for forbrukerbeskyttelse, skal slike høyere standarder gjelde.

Verneting for jurisdiksjon

Den eksklusive kompetansen til å avgjøre enhver uenighet som er et resultat av eller knyttet til disse vilkårene ligger hos domstolene på stedet der eieren er basert, som vist i den relevante delen av dette dokumentet.

Unntak for europeiske forbrukere

Ovennevnte gjelder ikke for noen brukere som kvalifiserer som europeiske forbrukere, og heller ikke for forbrukere basert i Sveits, Norge eller Island.


Sist oppdatert: 15. mai 2024